top of page

Projects

Projekt MPSV

Projekt "Mezigenerační programy – aktivizace seniorů v regionech"

Mezi námi, o.p.s. realizuje díky Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR projekty z dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ v letech 2016-2023. Hlavním cílem projektů je podpora rozšíření mezigeneračních aktivit a programů do regionů po celé České republice.


V roce 2023 aktivně realizujeme projekt Mezigenerační programy - aktivizace seniorů v regionech. Tento projekt se zaměřuje na prevenci a zmírnění sociálního vyloučení seniorů, kteří žijí jak v přirozeném prostředí, tak v seniorských zařízeních. Jeho cílem je zapojení seniorů do aktivit s dětmi a do života v místních komunitách. Projekt nabízí v rámci mezigeneračních aktivit skupinová setkávání seniorů s dětmi z mateřských a základních škol, tvořivé dílny seniorů s dětmi, čtení pohádek dětem a další dobrovolnické aktivity, semináře a on-line aktivity. Zároveň se zaměřuje na pravidelnost a dlouhodobou udržitelnost těchto aktivit. Udělování ocenění Mezigeneračně podporuje dodržování standardů, které definují úroveň kvality mezigeneračních programů ve všech spolupracujících zařízeních v rámci České republiky.

MPSV ctverec jpg.jpg

Volunteering of seniors in intergenerational programs

MV project

Among us, ops also participates in the development of volunteering. As part of the subsidy program of the Ministry of the Interior "Development of volunteer service in 2021", we focus on increasing the share of volunteers in intergenerational activities. The project "Volunteering of seniors in intergenerational programs" is focused on the development, expansion and support of volunteers involved in our programs.

The project builds on successfully implemented projects in 2018, 2019, 2020.

MVCR jpg.png

Projekty MHMP

​Za podpory Magistrátu Hlavního města Prahy realizuje Mezi námi, o.p.s. v letech 2023 a 2024 projekty:

Komunitní centrum Mezi námi a rodinné aktivity v Praze

Projekt podporuje stabilní mezigenerační vztahy v rodině, prostřednictvím volnočasových a vzdělávacích aktivit pořádaných v komunitním mezigeneračním centru Mezi námi na Praze 4 a na lokálních akcích pořádaných v jednotlivých městských částech. 

Komunitní centrum Mezi námi se primárně zaměřuje na podporu mezigeneračních vztahů v rodině. Cílem je zapojení všech členů rodiny do společných aktivit, které povedou ke zlepšení komunikace, zmírnění mezigenerační propasti a podpoře dobrovolnictví. Projekt zahrnuje tvořivé mezigenerační dílny a workshopy. Dále bude komunitní centrum organizovat přednášky a semináře, zaměřené na oblasti mezigenerační komunikace, rodinných vztahů,  IT, mediální a finanční gramotnosti dětí i dospělých apod. 

Mezigenerační aktivity s Mezi námi

Projekt podporuje mezigenerační soudržnost díky setkávání dětí, seniorů a jejich rodin ve školských a seniorských zařízeních na území hl.m. Prahy a dobrovolnických aktivit  seniorů v místních komunitách.  

Projekt se zaměřuje na budování mezigenerační soudržnosti a vztahů v rodinách i celých komunitách. Cílem je zapojení pražských seniorských a školských zařízení do společné spolupráce. Ta povede ke zlepšení komunikace, zmírnění mezigenerační propasti a budování vzájemných vztahů. Projekt zahrnuje pravidelná setkávání seniorů, dětí a jejich rodin v seniorských zařízeních. Dále projekt zapojuje seniory dobrovolníky v rámci pohádkového čtení v MŠ/ZŠ a městských knihovnách. Tyto aktivity vrací seniory do aktivního života, dopřávají jim pocit užitečnosti a možnost předávat svá moudra dalším generacím. Děti učí respektu ke stáří, jak nabídnout pomoc i co je dobrovolnictví. 

Komunitní centrum Mezi námi se primárně zaměřuje na podporu mezigeneračních vztahů v rodině. Cílem je zapojení všech členů rodiny do společných aktivit, které povedou ke zlepšení komunikace, zmírnění mezigenerační propasti a podpoře dobrovolnictví. Projekt zahrnuje tvořivé mezigenerační dílny a workshopy. Dále bude komunitní centrum organizovat přednášky a semináře, zaměřené na oblasti mezigenerační komunikace, rodinných vztahů,  IT, mediální a finanční gramotnosti dětí i dospělých apod. 

Praha-magistrat.png

Projekt PPF

Komunitní život napříč generacemi

Mezi námi, o.p.s. realizuje díky Nadaci PPF projekt Komunitní život napříč generacemi. Hlavní cíl projektu, který se zaměřuje na rozvoj počtu zapojených seniorských a školských zařízení do mezigeneračních komunitních aktivit díky regionálnímu rozšíření do dalších krajů České republiky. 

 

Přínosem tohoto projektu je zajištění mezigeneračních programů v dalších krajích ČR, zapojení nových mezigeneračních skupin a zapojení dalších 100 domovů pro seniory, mateřských a základních škol do společných aktivit. Partnerství s Nadací PPF pomáhá vytvářet prostor pro společné zážitky seniorů a dětí. Věnované prostředky pomohou k celkovému rozvoji mezigeneračních aktivit v České republice, k zajištění koordinátorů v jednotlivých krajích a zlepšení mezigenerační komunikace mezi všemi generacemi. 

1619090351623.jpeg

Erasmus + project

Project “Role and Opportunities of the Cultural Heritage in Intergenerational Learning”

Between us, ops is a partner of the European project  under the Erasmus + program. The implementation takes place in cooperation with foreign partners from Latvia, Austria, France and Poland in the period from September 1, 2019 to August 31, 2021.  The aim of the project is to transfer unique and diverse cultural heritage across countries and generations and support  social inclusion and motivation of older people through innovative educational approaches at the international level.  More information here .

Logo Erasmus+ Co-founded flag left.jpg
Pic.png

ESF project - OPPPR

Project "Community life across generations - a space for activating seniors"

Between us, ops is the implementer of the project "Community life across generations - a space for activating seniors", which is co-financed by the European Union under the Operational Program Prague - the growth pole of the European Social Fund. The implementation takes place on the territory of the capital. of the City of Prague from 1.1.2021 to 31.12.2022.
The project alleviates the social isolation of seniors living in senior facilities and their active involvement in the lives of local communities. It aims at joint experiences of seniors and children in senior facilities, kindergartens and primary schools and community events. It offers active group meetings, creative workshops, reading fairy tales to children and online programs for seniors. The project builds on successfully established programs in recent years. The vision is a network of independent intergenerational communities, in the operation of which seniors also take an active part.
Reg. Project No .: CZ.07.3.63 / 0.0 / 0.0 / 20_077 / 0001735

esf_prague.png

Projekt Erasmus+

Projekt “Role and Opportunities of the Cultural Heritage in Intergenerational Learning”

Mezi námi, o.p.s. je partnerem evropského projektu v rámci programu Erasmus+. Realizace probíhá ve spolupráci se zahraničními partnery z Lotyšska, Rakouska, Francie a Polska v období od 1.9.2019 do 31.8.2021. Cílem projektu je přenos jedinečného a rozmanitého kulturního dědictví napříč státy i generacemi a podpora  sociálního začleňování a motivace seniorů prostřednictvím inovativních vzdělávacích přístupů na mezinárodní úrovni. Více informací zde.

Logo Erasmus+ Co-founded flag left.jpg
ROCHIL logo 2 (2).png

Erasmus + project

Project "Innovative education in the field of Intergenerational cooperation support"

Between us, ops is the coordinator of the project, which is co-financed by the European Union under the Erasmus + program. The implementation takes place in cooperation with foreign partners from France, Germany, Poland and Slovenia, in the period from 1.10.2017 to 30.9.2019. The aim of the project is to create a program for training professionals working in the organization and support of intergenerational cooperation and activities that are aimed at supporting this cooperation. As part of European cooperation, not only a comprehensive educational program for those who want to engage in intergenerational activities has been created, but also a web-based register of activities, which is available in 6 European languages and is an inspiration for the content of intergenerational meetings.  More at: www.intergenerational.eu .

Logo Erasmus+ Co-founded flag left.jpg
IEICS-1024x1024.png

OPPPR project

Project "Strengthening the vitality of seniors through shared experiences with the youngest generation"

Between us, ops is the implementer of the project "Strengthening the vitality of seniors through shared experiences with the youngest generation", which is co-financed by the European Union under the Operational Program Prague - the growth pole of the European Social Fund. The implementation takes place on the territory of the capital. of the City of Prague from 1.1.2019 to 31.12.2020.

The project is aimed at alleviating the social exclusion of seniors living in senior facilities or so far in the natural environment. It aims to involve them in the life of the local community through intergenerational activities, especially in kindergartens and primary schools. It offers active group meetings, creative workshops and reading fairy tales, and practical help for seniors in kindergartens. The project builds on successfully established programs in recent years. The vision is a network of independent intergenerational communities, in the operation of which seniors also take an active part.

Reg. Project No .: CZ.07.3.63 / 0.0 / 0.0 / 17_051 / 0000671

esf_prague.png

Projekt MPSV

Projekt "Mezigenerační programy – nástroj inkluze seniorů do společnosti"

Mezi námi, o.p.s. realizuje díky Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR projekty z dotací ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ v letech 2016-2022. Hlavním cílem projektů je podpora rozšíření mezigeneračních aktivit a programů do regionů České
republiky.


V roce 2022 aktivně realizujeme projekt Mezigenerační aktivity – nástroj inkluze seniorů do společnosti. Tento projekt se primárně zaměřuje na prevenci a zmírnění sociálního vyloučení seniorů, kteří žijí jak v přirozeném prostředí, tak v seniorských zařízeních. Jeho cílem je zapojení seniorů do života místní komunity především v mateřských školkách a na 1.stupni základních škol. Projekt nabízí v rámci mezigeneračních aktivit skupinová setkávání seniorů žijících v seniorských zařízeních a dětí z MŠ/ZŠ, tvořivé dílny seniorů s dětmi, čtení pohádek dětem a další dobrovolnické aktivity, semináře a on-line aktivity. Zároveň se zaměřuje na pravidelnost a dlouhodobou udržitelnost těchto aktivit. Udělování značky Mezigeneračně podporuje dodržování standardů, které definují úroveň kvality mezigeneračních programů ve všech
spolupracujících zařízeních v rámci České republiky.

MPSV ctverec jpg.jpg

MLSA project

Project "Intergenerational activities - prevention of social exclusion of seniors in the regions"

Between us, ops realizes thanks  The Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic projects from subsidies from the state budget within the subsidy program "Support for publicly useful activities of senior and pro-senior organizations with nationwide scope" in the years 2016-2021. The main goal of the projects is to support the expansion of intergenerational activities and programs to the regions of the Czech Republic. 
In 2021, we are actively implementing the Intergenerational Activities project - prevention of social exclusion of seniors in the regions , focused on prevention of social exclusion of seniors, better quality of life of seniors and their involvement in local communities through joint intergenerational activities, especially of seniors and children. The aim is to involve seniors and alleviate their sense of isolation from society. The project offers group meetings of seniors living in senior facilities and children from kindergartens / primary schools, creative workshops of seniors with children, reading fairy tales to children and online programs for seniors. At the same time, it focuses on the regularity and long-term sustainability of these activities. The awarding of the Intergenerational Awards supports compliance with the standards that define the level of quality of intergenerational programs in all cooperating facilities within the Czech Republic.

MPSV ctverec jpg.jpg

MLSA project

Project "Regional intergenerational programs - social inclusion of seniors"

Between us, ops realizes thanks  Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic  projects from subsidies from the state budget within the subsidy program "Support for publicly useful activities of senior and pro-senior organizations with nationwide scope" in the years 2016-2020. The main goal of the projects is to support the expansion of intergenerational activities and programs to the regions of the Czech Republic.

In 2020, we are actively implementing the Regional Intergenerational Programs - Social Inclusion of Seniors project.  The aim is to involve seniors in the life of the local community and alleviate their sense of isolation from society. The project offers group meetings of seniors living in senior facilities and children from kindergartens / primary schools, creative workshops, help for seniors in kindergartens and reading fairy tales to children. At the same time, it focuses on the regularity and long-term sustainability of these activities. The intergenerational branding supports compliance with standards that define the level of quality of intergenerational programs in all cooperating facilities in the Czech Republic.

MPSV ctverec jpg.jpg

Activation of seniors in  regions - Intergenerational meetings

MLSA project

Between us, ops implements thanks to the Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic  projects from subsidies from the state budget within the subsidy program "Support for publicly useful activities of senior and pro-senior organizations with nationwide scope" in the years 2016-2019.   The main goal of the projects is to support the expansion of intergenerational activities and programs to  regions of the Czech Republic.

In 2019, it is a project Activation of seniors in  regions - Intergenerational meetings.

The aim is to involve seniors in the life of the local community, especially in kindergartens and primary schools. The project offers in  within intergenerational activities group meetings, creative workshops and reading fairy tales. At the same time, it focuses on the regularity and long-term sustainability of these activities. The intergenerational branding supports compliance with standards that define the level of quality of intergenerational programs in all cooperating facilities in the Czech Republic.

 

In 2018 -  "Support for intergenerational programs for seniors in the regions" - the project was focused on expanding and supporting the Talk program in regions outside Prague.

MPSV ctverec jpg.jpg
bottom of page